دوباره آمده ام فرجی در دعا شود

عجل فرج بگو که دلم مبتلا شود 

با گریه های شبانه سحر شده

وقتی که جام باده پر از ربنا شود

آقا مخوان تو آیه ی (لا تقربوا الصلاه))*                                             *وامی از دکتر محمد مهدی سیار

با حرف دوست مستی ما پربلا شود

سلطان طوس کرمی تا که نوکرت

با این کرم راهی کرببلا شود

وقت اذان شده نقاره می زنند

قامت ببند دلم کبوتر گنبد طلا شود

 

امیر حسین اکبری

شعری با خظاهای وزن و... اما حرف دل